Финансијско-рачуноводствени техничар

Школовање за овај образовни профил траје четири године. Овај профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финансија.

Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области: основи финансија; пословне финансије; банкарско пословање; девизно пословање, aли и предмети кроз које се стиче добра основа и из опште економије: пословна економија, основи економије, рачуноводство, информатика. Знања из опште културе будући ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ стичу кроз предмете: српски језик и књижевност; страни језик;историја; математика;географија; социологија и др.

У трећем и четвртом разреду на часовима блок наставе који се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама, ученици имају прилику да провере и прошире стечена знања и вештине.

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине: за обављање послова платног промета; за једноставније књиговодствене послове; за састављање финансијских извештаја; за израду калкулација и обрачуна трошкова.

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ налазе радно место у финансијским или рачуноводственим службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и разним установама.

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

Б Н

Т

В

Б Н

Т

В

Б Н

Т

В

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

   
Страни језик

2

   

2

   

2

   

2

   
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

   
Математика

3

   

3

   

3

   

3

   
Рачунарство и информатика  

2

                   
Историја

2

   

2

               
Географија

2

   

               
Биологија

2

   

   

   

   
Ликовна култура

   

   

1

   

   
Социологија са правима грађана            

     2    
Принципи економије

3

   

2

               
Пословна економија

2

   

2

     2          
Рачуноводство

2

2

 

2

2

 

2

2

   2 2  
Пословна коресподенција

2

 

             
Пословна информатика          2    

   

 
 Право        2    

2

   

   
Основи финансија  2    

2

               
Јавне финансије        2    

2

   

   
Пословне финансије            

2

   

2

   
Статистика            

2  

2  
Ревизија            

   

2

   
Финансијско рачуноводствена обука      

3 30   4 60   5 90
Предузетништво            

   

2  
Изборни предмети             2

  2

 
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

   

1

   
  • Login