Финансијски техничар

Школовање за овај образовни профил траје четири године. Овај профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финансија.

Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области: основи финансија; пословне финансије; банкарско пословање; девизно пословање, aли и предмети кроз које се стиче добра основа и из опште економије: пословна економија, основи економије, рачуноводство, информатика. Знања из опште културе будући ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ стичу кроз предмете: српски језик и књижевност; страни језик;историја; математика;географија; социологија и др.

У трећем и четвртом разреду на часовима блок наставе који се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама, ученици имају прилику да провере и прошире стечена знања и вештине.

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине: за обављање послова платног промета; за једноставније књиговодствене послове; за састављање финансијских извештаја; за израду калкулација и обрачуна трошкова.

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ налазе радно место у финансијским или рачуноводственим службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и разним установама.

 

              

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         БН – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

Б Н

Т

В

Б Н

Т

В

Б Н

Т

В

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

   
Страни језик

3

   

3

   

3

   

3

   
Социологија            

2

         
Историја

2

   

2

               
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

   
Математика

3

   

3

   

3

   

3

   
Рачунарство и информатика  

2

                   
Екологија

2

                     
Хемија

2

                     
Основи економије

2

   

2

               
Пословна економија

2

   

2

               
Рачуноводство

1

1

 

1

1

 30

1

2

30      
Савремена пословна коресподенција

1

2

 

1

2

             
Статистика            

2

   

2

   
 Право            

2

   

2

   
Основи финансија      

3

               
Пословне финансије            

2

   

2

   
Јавне финансије            

2

   

2

   
Економска географија      

2

               
Финансијско пословање      

1

1

             
Девизно и царинско пословање                  

3

   
Банкарско пословање            

2

   

2

   30
Осигурање                  

2

   
Пословна информатика              

2

   

2

 
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

   

1

   
  • Login