Трговац

Овај профил уписују ученици који желе да за три године школовања стекну довољно знања и вештина да могу одмах да почну да раде у продајним објектима, после завретка школе или уколико се предомисле да наставе школовање на одговарајућим струковним школама.

Циљ стручног образовања је да ученици стекну компетенције и знања за професионално обављање посла. Зато је наставни програм за овај профил иновиран 2013. Године. Тако будући ТРГОВЦИ више не уче физику, ликовну и музичку културу, устав и права грађана, смањен је број часова из математике, хемије. Повећан је број часова из стручних предмета везаних за занимање Трговац. Ученици уче стручне предмете: техника продаје, пословна комуникација, психологија и понашање потрошача, набавка и физичка диструбуција робе, маркетинг у трговини.

Часови практичне наставе се изводе у трговинским објектима где ученици у пракси имају прилику да провере стечена знања и вештине.

Општеобразовни предмети су: српски и страни језик, географија, математика, историја, информатика. У току школовања будући ТРГОВЦИ стичу компетенције за обављање послова: припрема и организација рада у продавници, набавка, складиштење и продаја робе, презентација робе изван продавнице.

 

                НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – часови практичне наставе

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Српски језик и књижевн.

3

   

2

   

2

   
Страни језик

2

   

2

   

1

   
Социологија са правима грађана            

1

   
Историја

2

               
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   
Математика

2

   

2

   

1

   
Рачунарство и информат.  

2

             
Екологија            

1

   
Хемија

1

               
Географија            

1

   
Основе трговине

3

               
Теорија продаје и услуге купцима

2

2

 

2

2

       
Пословна комуникација        

2

       
Познавање робе

2

   

2

         
Основи пословања у трговини      

3

         
Маркетинг у трговини      

3

         
Комерцијално познавање робе            

2

   
Набавка и физичка дистрибуција            

2

   
Психологија потрошача            

2

   
Предузетништво              

2

 
Практична настава    

6

   

11

   

11

Изборни предмет            

1

   
Грађанско васпитање/Веронаука

1

   

1

   

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Login