Туристичко- хотелијерски техничар

У последњеих неколико година овај образовни профил је међу најатрактивнијим у средњим школама. Наставни програм овог профила је усклађен са потребама савременог туристичког тржишта. Током четири године ученици се обучавају за рад у туристичким агенцијама и за рад на рецепцији хотела. Настава је организована кроз обавезне и изборне предмете, тако да 40% чине теоријска предавања, а  60% пракса и вежбе.

Кроз стручне предмете и праксу ученици стичу знања и вештине за: опхођење са гостима; за пласирање локалних туристичких понуда;за формирање и пласман туристичког путовања; за организовање скупова;за рецепцијско пословање; за обрачун трошкова туристичке услуге и др.

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАРИ се могу запослити у туристичким агенцијама, хотелима или наставити даље школовање на факултетима и високим школама.

 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

Б Н

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

     
Страни језик

2

   

2

   

2

   

2

     
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

     
Математика

2

   

2

   

2

   

2

     
Рачунарство и информатика  

2

 

   

   

     
Историја

2

   

2

                     
Музичка култура

   

   

   

1

     
Физика

2

   

   

   

     
Географија

1

   

2

   

   

     
Хемија

2

                           
Биологија

2

                           
Социологија са правима грађана

                    2      
Страни језик 2

3

   

3

      3       3      
Основе туризма и угоститељства

2

   

                     
Агенцијско и хотелијерско пословање

2

4

90

4

5

120

3

5 120   3  5 120
Економика и организација туристичких предузећа

 

2

                   
Пословна коресподенција         2  

   

     
Психологија у туризму            

2

   

     
Туристичка географија      

      2       2      
Спољнотрговинско и девизно пословање            

2

   

     
Маркетинг у туризму и угоститељству            

2

   

     
Историја уметности      

      1       2      
Предузетништво      

              2    
Професионална пракса     30       30      

60

     
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

   

1

     
Изборни предмет

   

2

   

2

   

2

     
  • Login