Ванредно школовање

Поред редовних, школа образује и ванредне ученике кроз преквалификацију и доквалификацију. Право на ванредно школовање имају и лица која су старија од 17 година и редовни ученици који мењају статус.

Услов за преквалификацију је завршен III степен стручне спреме, а преквалификација се врши за образовне профиле:конобар,кувар,трговац, кулинарски техничар, угоститељски техничар и трговински техничар.

Услов ѕа доквалификацију је завршен III степен стручне спреме конобар, кувар,трговац, а ученици се доквалификују за IV степен и стичу звање угоститељски техничар, кулинарски техничар и трговински техничар.

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година. Школа са сваким ванредним учеником закључује уговор о ванредном школовању и сваком ванредном ученику издаје решење о испитима које треба да полаже, односно наставним предметима који му се признају ако је претходно завршио неки од разреда средњег образовања. У решењу се наводе и испитни рокови у којима ванредни ученици могу пријавити полагање испита. Владање ванредног ученика се не оцењује.

Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине 3 члана: председник комисије, испитивач и члан комисије. Два члана испитне комисије морају бити стручни за предмет који се полаже.

Непосредно пред сваки испит по потреби се организују консултације са кандидатима.

Министарство Просвете, науке и технолошког развоја је школи одобрило упис 5 кандидата старијих од 17 година за образовни профил трговац за школску 2014./15. годину.

Све додатне информације о упису и ванредном школовању заинтересовани кандидати могу добити на телефон (021) 6040 428 – контакт особа Јелена Лазаревић.

 

  • Login